Sažetci / ABSTRACTS

Vinko Grubišić: Uloga Petra Pavla Vergerija st. u približavanju sv. Jeronima renesansnim koncepcijama (The Role of Petrus Paulus Vergerius the Elder’s Approach to Saint Jerome in Renaissance Conceptions)

Sažetak / Abstract


Dragutin Feletar: Teze pavlina Josipa Bedekovića o lokaciji rodnog mjesta sv. Jeronima (Theses of Pauline Josip Bedeković on the birthplace of Saint Jerome)

Sažetak / Abstract


Marko Rašić: Rodno mjesto sv. Jeronima prema djelu Josipa Bedekovića Natale solum s. Hieronymi… (The birthplace of Saint Jerome according to Josip Bedeković’s text Natale solum s. Hieronymi…)

Sažetak / Abstract


Ivan Bodrožić: Sveti Jeronim – širitelj biblijske kulture i evanđeoskog načina života (Saint Jerome – a propagator of Biblical culture and evangelical way of life)

Sažetak / Abstracts


Anto Mišić: Jeronimova pisma u hrvatskom prijevodu (The Croatian translation of Jerome’s letters)

Sažetak / Abstract


Zrinka Jelaska: Jezikoslovne postavke sv. Jeronima u spisu O vječnomu djevičanstvu Marijinu (Saint Jerome’s linguistic postulates in the text On Mary’s eternal virginity)

Sažetak / Abstract


Daniel Miščin: Kontekst Erazmova baselskog izdanja Jeronimovih djela (1516.) (The context of Erasmus’s edition of the works of St. Jerome (Basel, 1516))

Sažetak / Abstract


Niko Bilić: Jeronimova Judita (Jerome’s Judith)

Sažetak / Abstract


Tonko Maroević: Pod dvostrukim okriljem (Sotto il protettorato duplice)

Sažetak / Abstract / Riassunto


Bernard Jan Hendrik Aikema: Sveti Jeronim u mletačkome slikarstvu XV. i XVI. stoljeća (Saint Gerome in Venetian painting of the XV and XVI centuries)

Sažetak / Abstract / Riassunto


Jasenka Gudelj: Sveti Jeronim i povijesne skjavonske bratovštine u Italiji: lica identiteta (Saint Jerome and the historical Schiavone fraternities in Italy: the faces of identity)

Sažetak / Abstract


Ines Ivić: Razvoj i formiranje ikonografije sv. Jeronima na istočnoj obali Jadrana u kasnom srednjem vijeku (Development and formation of the iconography of Saint Jerome in the Eastern Adriatic Coast during the Late Middle Ages)

Sažetak / Abstract


Trpimir Vedriš: Jeronim kao hrvatski nacionalni svetac u svjetlu recentne historiografije (Jerome as Croatia’s national saint in light of recent historiography )

Sažetak / Abstract


Vesna Badurina Stipčević: Legende o svetom Jeronimu u hrvatskoglagoljskoj književnosti (Legends of Saint Jerome in Croatian Glagolitic literature)

Sažetak / Abstract


Ružica Pšihistal: Jeronimova i Marulićeva Judita (Jerome’s and Marulić’s Judith)

Sažetak / Abstract


Mirjana Matijević Sokol: Sveti Jeronim i Vulgata – njihova najranija prisutnost na hrvatskom prostoru (Jerome’s and Marulić’s Judith)

Sažetak / Abstract


Anica Nazor: Transit sv. Jerolima, Senj 1508. (The Transition of Saint Jerome, Senj 1508)

Sažetak / Abstract


Iva Kurelac: Sveti Jeronim i šibenski humanistički krug: Primjer transformacije recepcije svetačkog kulta (Saint Jerome and the Humanist Circle from Šibenik: an Example of the Transformation of a Saintly Cult)

Sažetak / Abstract


Dolores Grmača: Po neutrtoj stazi: sveti Jeronim od kulta u hrvatskoglagoljskoj tradiciji do lika u Planinama Petra Zoranića (Down the unbeaten path: Saint Jerome from a cult in the Croatian Glagolitic tradition to a character in The Mountains (Planine) by Petar Zoranić)

Sažetak / Abstract


Vladimir Rezar: Topographia diui Hieronymi sacelli Giliberta Grinea (Topographia diui Hieronymi sacelli by Giliberto Grineo )

Sažetak / Abstract


Andrea Zlatar Violić: Hagiografski i biografski elementi u prikazivanju svetoga Jeronima (Hagiographic and biographic elements in the depictions of Saint Jerome)

Sažetak / Abstract


Dean Slavić: Sveti Jeronim u Starčevićevim Pismima Magjarolacah (Saint Jerome in Starčević’s Letters to the Hungarians (Pisma Magjarolacah))

Sažetak / Abstract


Borna Puškarić: Svetojeronimska baština Zagrebačke nadbiskupije – Hrvatsko književno društvo svetoga Jeronima (The legacy of Saint Jerome in the Archdiocese of Zagreb – The Croatian Literary Society of Saint Jerome)

Sažetak / Abstract


Nella Arambašin: “Hieronymopolis”: prostor izmedu slika i pisma kao uzor prijevoda (“Hieronymopolis”: the space between painting and text as a model for translation)

Sažetak / Abstract


Cvijeta Pavlović: Motiv(i) svetoga Jeronima u postmodernističkoj hrvatskoj književnosti na primjeru pjesništva Jakše Fiamenga (Motif(s) of Saint Jerome in Croatian postmodernist literature on the example of the poetry of Jakša Fiamengo)

Sažetak / Abstract

*Sve sažetke na engleski je prevela mr. sc. Janja Čulig, asist.